بدلیل چهار فصل بودن کشورما نیاز به سیستم‌های‌ تهویه مطبوع و برودتی امری مـهم‌ و غـیر‌ قـابل‌ اجتناب‌ بوده و همواره مطرح می‌باشد.

این کتاب راهنمای عملی در زمینه تعمیر و نگهداری،نصب و راه‌اندازی‌ سـیستم‌های برودتی است. مراحل اساسی نصب و راه‌اندازی سیستمهای برودتی‌ در نگهداری صنایع غذائی‌ یخ‌زده،بـیمارستان‌ها، هتل‌ها و فروشگاه‌های‌ بزرگ‌ انـجام مـی‌شود.

تعمیر،نصب و راه‌اندازی سیستم ساده تبرید،نیاز به تجربه کافی دارد و تعمیرکار باید آشنایی اولیه با کارکرد سیکل،شیرهای مختلف مدار و سیستم‌های‌ کنترل داشته باشد.

چون درخواست تعمیر سیستم‌های‌ برودتی،از تقاضای نـصب و راه‌اندازی واحدهای جدید بیشتر است، در نتیجه تعمیرکاران باید دانش فنی کافی در تمام‌ زمینه‌های تعمیراتی داشته باشند علاوه بر این‌ تعمیرکاران باید اطلاع درستی از عمل‌ نصب‌ شیرها و وسایل اندازه‌گیری سیستم داشته بـاشند بـه منظور تشخیص عیب و حتی برای تشخیص راندمان سیستم، تعمیرکار باید قادر به نصب فشار سنج‌ها در محل‌ صحیح آن باشد و اعداد ثبت شده‌ را‌ بررسی کند کتابی‌ که از نظرتان می‌گذرد راهنمایی است بـرای تـشخیص‌ عیب‌ها و ارائه راه‌حل‌هایی برای رفع آنها که مراحل‌ نصب و راه‌اندازی نیز در آن مورد بحث قرار گرفته است‌. یک‌ تعمیرکار ورزیده در ابتدای کار باید توانایی‌ تشخیص عیب سیستم را داشته باشد و با اطـلاعات‌ کـافی به تعمیر آن بپردازد.

کتاب حاضر عناوین و مطالب اصلی خود را در دو‌ قسمت‌ تحت‌ عنوان تعمیر و نگهداری و نصب و راه‌اندازی‌ ارائه‌ نموده‌ است که برای آشنائی بیشتر علاقه‌مندان به شرح خلاصه آن‌ها مـی‌پردازیم.

بـرای آشـنائی اولیه خوانندگان و خصوصا کسانی کـه‌ بـرای اولیـن بار‌ می‌خواهند‌ با‌ این فرآیند آشنا شوند لازم‌ است توضیح کوتاهی‌ در‌ رابطه‌با یکسری از اصطلاحات‌ مورد استفاده در سیستم‌های تراکمی بخار داده شود.

1-اواپراتـور:اواپراتـور یـا کریل خنک کننده که‌ سطح‌‌ سردی‌ را برای انـتقال حـرارت ایجاد می‌کند و حرارت به‌ مبردی که‌ در داخل آن جریان دارد منتقل می‌شود.

2-کمپرسور:کمپرسور وسیله‌ای است که مبرد را در مدار جریان دادهـ‌ و اخـتلاف‌ فـشار‌ در دو نقطه ایجاد می‌کند.

3-کاندنسر،وسیله‌ای است که حرارت جذب‌ شـده‌‌ در اواپراتور را دفع می‌کند.

4-شیر انبساط،وسیله‌ای است که جریان مبرد به‌ داخل اواپراتور را‌ زیاد‌ یا‌ کم می‌کند تـا بـخار فـوق داغ وارد

 

کمپرسور شود.

عموما هـر سـیکل سـاده تبرید شامل‌ این‌ چهار مرحله می‌باشد.البته در بعضی از سیستمها یک مخزن‌ ذخـیره نـیز مـوجود‌ دارد‌ که‌ برای ذخیره مبرد اضافی بکار می‌رود.

کمپرسور و شیر انبساط دو دستگاهی هستند که‌ اخـتلاف‌ فـشار‌ در سـیستم ایجاد می‌کنند و اختلال در کار آن‌ها موجب بروز مشکلاتی در کل‌ سیستم‌ خواهد‌ شد. بدلیل فـشار بـالا و پائین در سیستم معلوم است که‌ شیرهایی مورد نیاز است تا‌ در‌ زمان تعمیر بـتوان بـوسیله‌ آنـها دو قسمت فشار بالا و پائین را از‌ یکدیگر‌ جدا‌ کرد، این شیرها به شیرهای تعمیراتی یا سـرویس والو مـعروف هستند.

قسمت‌اول:تعمیر و نگهداری

این‌ قسمت‌ در‌ 8 فصل بطور جداگانه به موضوعات‌ مختلف در ایـن زمـینه پرداخـته است که‌ شروع‌ آن از فصل‌ دوم می‌باشد فصل دوم،کتاب در رابطه با شیرها و وسایل اندازه‌گیری جهت تعمیرات‌ مـی‌باشد‌.

ایـن فصل در چهار بند به شیوه‌های تعمیراتی و شیوه‌های چند راهه تعمیراتی‌ و نصب‌ فـشار سـنج‌ها،جـدا کردن فشار سنج،و به‌ انواع‌ شیرهای‌ دیگر مثل شیر شریدر و شیر سوپاپی خطی‌ اشاره‌ کـرده اسـت.

هـنگام تعمیر یا نگهداری یک سیستم برودتی لازم‌ است فشار قسمت‌های‌ مختلف‌ را ثـبت کـرد اینکار با‌ نصب‌ فشار سنج‌ها‌ امکان‌پذیر‌ است‌.

هر سیستمی حداقل دارای سه نوع‌ شیر‌ است که‌ نـصب فـشار سنج‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد.

1-شیر تعمیراتی مکش،2-شیر‌ تعمیراتی‌ تخلیه‌ 3-شیر قطع مـایع

شـیر چند‌ راهه تعمیراتی به آنالیز‌ کننده‌ سـیستم‌ مـعروف اسـت و اکثر تعمیرکاران‌ این‌ شیر را به عنوان گـیچ‌ مـی‌شناسند

شیر شریدر:بعضی مذارات علاوه بر شیرهای‌‌ چند‌ راهه مدرن،شیرهای شریدر را‌ نـیز‌ رویـ‌ خود دارند، این‌ شیرها‌ امـکان انـجام کارهای دیـگری‌ را‌ نـیز بـدون نیاز به جداکردن شیلنگها فراهم مـی‌کنند.

شـیر سوپاپی خطی:این نوع شیر‌ به‌ شیرهای‌ رخنه‌ای موسوم است و شامل دوبـست‌ در‌ دو طـرف‌ است‌‌ که‌ به لوله متصل می‌شود‌.

فـصل سوم اشاراتی به تـشخیص نـشت مبرد دارد که‌ در سه بند درخـصوص سـیستم رنگی‌،مراحل‌ آزمایش، روش‌های آزمایش از جمله آزمایش‌ حباب‌،مشعل‌‌ هالوژنه‌،نشت‌ یاب الکـترونیکی،مـعرف‌ نسلر‌،شمع‌ سولفوری و مبردهای هـالوژنه تـوضیحاتی داده اسـت.

تشخیص نشت مـبرد:آزمـایش نشت مبرد بعد از انـجام‌ هـر‌ تعمیر‌ و یا نصب وسایل برودتی عمل بسیار مهمی‌ است‌.چرا‌ که‌ یک‌ آزمایش‌ نـشت مـؤثر بسیاری از هزینه‌های اضافی را کاهش می‌دهد.بـعضی از سـیستم‌ها ممکن اسـت بـا مـبردی که در آن رنگ آمیخته‌ شـده شارژ شوند این رنگ برای‌ تشخیص عینی نشت‌ مبرد است.

روشهای تست و آزمایش نشت

1-آزمـایش حـباب:در این روش محلولی از آب و صابون در محلهای که نـشت در آنـجا احـتمال مـی‌رود تـوسط فرچه اعمال مـی‌شود‌.

2-مـشعل‌ هالوژنه:یک مشعل ساده است که روی‌ سلیتدر گاز مانند پروپان نصب می‌شود.

3-نشت یاب الکترونیکی:ایـن دسـتگاه‌ها بـستگی‌ به نوع طرح به یون موجود،تـغییر دمـا و ضـریب انـتقال‌‌ حـرارت‌ گـازها حساس هستند.

4-معرف نسلر( Nessler ):این معرف یک محول‌ شیمیائی برای تشخیص آمونیاک در آب است.که‌ چنانچه با هم مخلوط شوند‌ نیترات‌ موجود باعث تغییر رنگ آب‌ شده‌ و بـه رنگ قهوه‌ای درمی‌آید.

5-شمع سولفوری:نوعی شمع یا کاغذ که وقتی‌ روشن شود گاز سولفور تولید می‌کند،این شمع برای‌ تشخیص نشت آمونیک‌ بکار‌ می‌رود.

فصل چهارم کتاب‌ به‌ آزمـایش نـشت تحت فشار و انتقال مبرد به کاندنسر،شارژ مبرد،مخزن ذخیره،اضافه‌ کردن مبرد،شارژ مبرد بصورت گاز،شارژ مبرد در حالت‌ مایع،سیلندر مبرد،نسبت پرکردن اشاره کرده‌ است‌.

انـتقال مـبرد به کاندیسر و مخزن ذخیره:

انتقال مبرد به کاندنسر بدین معنی است که کل‌ مبرد از شیر قطع مایع در مخزن ذخیره تا ورودی‌ کمپرسور را بـه کـاندنسر و مخزن‌ ذخیره‌ منتقل کرده‌ و سـپس سـیستم برای کارهای بعدی آماده می‌شود.

اضافه کردن مبرد:

معمولا اگر بعد از تعمیر سیستم مبرد‌ برای کارکرد عادی کم باشد مبرد را به صورت گاز و بـه‌ سـمت‌ فشار‌ پایین سیستم وارد مـی‌کنند،اگـر مقدار نشت مبرد و مقدار مبرد موجود در سیستم برای کارکرد معمولی زیاد ‌‌باشد‌ به‌ منظور صرفه‌جوئی در زمان،مبرد را به صورت مایع وارد می‌کنند.

در‌ ادامه‌ این‌ فصل چگونگی مراحل شارژ مبرد در حالت مـایع و گـاز شرح داده شده است همچنین راه‌هایی‌‌ که مشخص می‌کند چه مقدار مبرد باید درون سلیندر شارژ شود آورده شده‌ است.

فصل پنجم:

در‌ رابطه‌ با اصول کارکرد و علائم در چهار بند اشاره‌ به دما،رطـوبت،حـرکت هوا در سـردخانه‌های محصولات‌ غذائی و همچنین محاسبه فشار بالای کارکرد،نسبت‌ فشار کمپرسور و علائم عیبهای سیستم می‌باشد.

اصول کارکرد‌ و عـلائم:

بعد از تعیین محل نشت مبرد،آزمایش نشت و تعمیرات مورد نیاز انـجام شـده و پس از آزمـایش‌های‌ نهایی مبرد در سیستم شارژ می‌شود،یک تعمیرکار خوب باید بعد از راه‌اندازی سیستم‌ شرایط‌ کارکرد را مشاهده کند ایـن ‌ ‌فـصل راهنمایی است برای اینکه‌ تعمیرکار بتواند شرایط کارکرد را تعیین کرده و تشخیص‌

دهد کـه آیـا کـارکرد واحد قابل قبول است یا خیر.

فصل ششم‌:

این‌ فصل به تشخیص عیب‌ها و تعمیرات در 20 بـند،روش تعیین دمای فوق داغ،افت فشار برفک‌ روی خط مکش،تعویض شیر انبساط،تعویض فـیلتر، تخلیه هوای سیستم از قـسمت‌ فـشار‌ پائین و رطوبت در سیستم،آزمایش بازده‌ای کمپرسور،باز کردن قسمت‌ سوپاپ‌ها،تخلیه هوا از قسمت فشار بالا،کاندنسرهای‌ آبی،سوختن موتور کمپرسور،کنترل فشار،کنترل قطع و وصل(ترموستات)عیوب‌ سیستم‌،و هفت‌ مرحله سـاده‌ جهت تشخیص عیوب‌ سیستم‌ اشاره‌ کرده است.

تشخیص عیوب و تعمیرات:

همانطور که قبلا اشاره شد یک سیستم ممکن‌ است بیش از یک اشکال داشته باشد و برخی‌ از‌ آن‌ها‌ تا توقف کامل کمپرسورتشخیص داده نـشود و ایـن امر‌ باعث‌ خرابی محصولات درون سردخانه خواهد شد برای مثال بعد از اینکه محل نشت مبرد تشخیص داده‌ شده و تعمیر شود‌،سیستم‌ آماده‌ شارژ مبرد است،از طرفی پرشدن شیشه رؤیت از مایع‌ نـشانگر شـارژ شدن‌ کامل سیستم از مبرد است.در حالی که این امر تضمین کننده اینکه اواپراتور پر‌ از‌ مایع‌ باشد نسیت و شاید اواپراتور با ظرفیت کامل خودکار نکند.

در ادامه‌ تعدادی‌ از عیب‌ها و علائم سیستم در ایـن‌ فـصل توضیح داده شده است.از جمله روش تعیین گاز‌ فوق‌ داغ‌،حباب حرارتی،تنظیم شیر انبساط،افت فشار در اواپراتور و یکسری عیوب دیگر‌.

در‌ پایان‌ این فصل نیز ضمن نتیجه‌گیری به منظور تشخیص سـریع و دقـیق عـیب سیستم به هفت‌ مرحله‌‌ سـاده‌ اشـاره کـرده است که عبارتند از:

1-دمای محصول را اندازه‌گیری و با دمای‌ پیشنهادی مقایسه‌ کنید‌

2-فشار اواپراتور همراه با تنظیم کنترل فشار را مشاهده کرده و تـعیین کـنید TD‌ اواپراتـور‌ و محصول‌‌ صحیح است یا خیر

3-مقدار گاز فـوق داغ را انـدازه بگیرید

4-دمای سیال خنک‌ کننده‌ کاندنسر را اندازه‌ بگیرید

5-فشار کارکرد و فشار سیستم را که کمپرسور خاموش است‌ اندازه‌ بگیرد‌

6-مـقدار و نـوع مـبرد را کنترل کنید

7-؟؟؟روی کمپرسور در سیستم باز را کنترل کنید


فصل هفتم‌:

ایـن‌ فصل در 8 بند به وسایل تعمیراتی،رله جریان، رله پتانسیل،وسایل راه‌اندازی‌ یکپارچه‌،خازنها‌،کلید گریز از مرکز،محافظت موتور،مراحل تـست الکـتریکی‌ اشـاره دارد.

وسایل الکتریکی و تعمیر آنها‌:این‌ بخش‌ به اجزای‌ الکتریکی کمپرسورهای بـاز،بـسته و نیمه بسته که در سیستم‌های تجاری‌ و خانگی‌ با برق 240 ولت تک‌فاز 50 هر تزکار می‌کند،می‌پردازد.

وسایل تعمیراتی:بـه مـنظور تـشخیص عیب‌‌ الکتریکی‌،تعمیرکار نیاز به وسایل،ولت‌متر،آمپرمتر، اهم‌متر،وات‌متر،سیستم‌های آزمـایش و آزمـایش کـننده‌‌ خازن‌ دارد.

در ادامه بحث به وسایل راه‌اندازی‌ اشاره‌ دارد‌. از جمله رله جریان که از آن‌ بعنوان‌ کلید مـغناطیسی‌ تـفسیر کـرده همچنین رله پتانسیل(ولتاژ)که با موتورهائی که گشتاور‌ راه‌اندازی‌ بالائی دارند استفاده‌ می‌شود ایـن‌ رلهـ‌ مانند رله‌ جریان‌ عمل‌ می‌کند با این‌ تفاوت که کلیدهای‌ آن‌ در شرایط عـادی بـسته اسـت.

از جمله وسایل الکترویکی دیگر که در‌ این‌ سیستم‌ها کاربرد دارد خازن‌ها می‌باشد،معمولا‌ خازن‌هایی که در مـوتورهائی‌ کـوچک‌ استفاده می‌شود از نوع الکترولیت‌‌ هستند‌،خازن‌ها را می‌توان به عنوان وسیله‌ الکتروشیمی در نظر گـرفت.

مـورد بـعدی در‌ این‌ فصل وسایل لازم برای‌ محافظت‌ از‌ موتور‌ می‌باشند که برای‌ اینکار‌ از انواع‌ کنترلرها استفاده‌ می‌کنند‌ کـه نـمونه‌های ساده آنها عبارتند از فیوز،قطع کننده مدار،بی‌متال،ترمیستور فیوز و قطع‌ کـننده‌ مـدار بـه عنوان محافظ سیم‌پیچ

بی‌متال‌ برای‌ موتورهای بسته‌ و نیمه‌ بسته‌ به‌ عنوان محافظ ازدیاد‌ بار مـوتور مـورد اسـتفاده قرار می‌گیرد (شکل 42 و 43 ص 94)ترمیستور نیمه‌های‌ یکپارچه‌ای است که‌ در‌ اثر عبور جریان گـرم مـی‌شود هنگامی‌ که‌ دمای‌ آن‌ بالا‌ می‌رود مقاومت آن‌ نیز‌ بالا رفته و جریان کمتری از آن عبور می‌کند و هـنگامی کـه‌ ازدیاد بار وجود داشته باشد عبور‌ جریان‌ کاملا‌ متوقف‌ می‌شود و در نتیجه مـوتور از حـرکت‌ می‌ایستد‌.

فصل‌ هشتم‌:در‌ مورد‌ یخچال‌های خانگی و فـریزرها در 5 بـند بـه اجزاء و کارکرد،عیوب الکتریکی، شست و شوی سـیستم یـخچال خانگی،شارژ مبرد در سیستم خانگی،سیستم جذبی خانگی(گازی)بحث‌ می‌کند.

یخچال‌ها‌ و فـریزرهای خـانگی:

در مقایسه با سیستم‌های تجاری و صـنعتی، سـیستم‌های خانگی تـمایل بـیشتری بـه خراب شدن‌ موتور و در نتیجه آلودگی سـیستم دارنـد،زیرا اکثر استفاده کنندگان به تهوه کافی اهمیت زیادی‌‌ نمی‌دهند‌.

اجزاء بـکار رفـته در این نوع یخچال‌ها عبارتند از، لوله مویی کـه بجای شیر انبساط اسـتفاده مـی‌کنند و جمع‌کننده( Accumulator )که از برداشت مبرد بـه‌ کـمپرسور جلوگیری می‌کند.

در پایان‌ این‌ فصل به سیستم جذبی خانگی که‌ بعبارتی همان یـخچال‌های گـازی می‌باشد و براساس‌ اصل«استفاده از گـرما بـرای تـولید سرما»کارمی‌کند، اشـاره شـده است‌.

قسمت‌ دوم کتاب:

قـسمت دوم کـتاب‌ به‌ بحث نصب و راه‌اندازی این‌ نوع سیستم می‌پردازد و مانند قسمت اول ولی با توضیحات بیشتر سـعی نـموده تا با راهنمایی‌های خود تعمیرکار را در نـصب‌ و راهـ‌اندازی‌ صحیح کـمک نـماید. بـدین‌ منظور‌ در ابتدا به نـحوه لوله‌کشی و اتصالات آنها و پس تکیه قاره‌های لوله‌کشی و انتخاب بهترین مسیر لوله‌کشی اشاره شده است.

در ادامه ایـن فـصل اشاره‌ای دارد به شیرهای کنترلر و از جمله تـنظیم‌ کـننده‌ فـشار مـحفظه مـیل لنگ که‌ وظـیفه‌اش ایـن است که فشار کمپرسور را در حد معقولی‌ نگه دارد تا بار اضافی به موتور وارد نشود تنظیم کننده‌ فـشار اواپراتـور:ایـن شیر‌ در‌ خط مکش‌ نصب شده تا فـشار اواپراتـور از مـقدار تـعیین شـده کـمتر نشود.

در ادامه به مکانیزم و نحوه عملکرد‌ تسمه انتقال‌ حرکت و کوپلینگ می‌پردازد.چرا که هم تراز بودن‌ صحیح‌ پولر‌ کمپرسور‌ و موتور،همچنین کشش صحیح‌ نوار لاستیکی اهمیت زیادی دارد.

علاوه بـر این محاسباتی را برای انتخاب طول‌ تسمه‌ و ‌‌ضخامت‌ آن ذکر کرده است.برای انتقال حرکت‌ می‌توان از کوپلینگ مستقیم نیز به‌ جای‌ پولر‌ و تسمه‌ استفاده کرد.

بخش‌های بعدی این قسمت که به محافظت‌ مـدارهای الکـتریکی اختصاص دارد به‌ انواع فیوزها و نحوه رنگ‌بندی آنها و همچنین ظرفیت هر کدام و عامل فاکتر و فیوز پرداخته‌ است.

در ادامه نیز‌ به‌ ساختمان موتور و جزئیات نصب و روغنکاری پرداخته و به چگونگی راه‌اندازی آن هـمراه بـا نقشه مدارات اشاره کرده است.

علاوه بر این در ادامه توضیحاتی کلی به عنوان‌ راهنمائی برای راه‌اندازی سیستم‌های برودتی‌ در چند مرحله مطرح کرده اسـت.

بـخش نهائی کتاب که بعنوان ضـمیمه آورده شـده‌ است در اصل مربوط به اطلاعات مبرد می‌باشد که‌ بسیار مورد نیاز است.در این فصل مبردهای‌ مختلفی‌ که‌ امروزه در سیستم‌های مختلف کاربرد دارند توضیح دادهـ‌ شـده است،همچنین وجود چـند نـمودار و گراف و جدول به‌ استفاده کنندگان این کتاب کمک می‌کند تا سریعتر به‌ نتایج دست پیدا‌ کنند‌.

علاوه بر این در آخر کتاب اشاره‌ای به یکسری‌ اصطلاحات کرده که مورد نیاز و اسـتفاده خـوانندگان این‌ کتاب خواهد بود.

در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای این نویسنده و مترجم‌ عزیز‌ لازم می‌بینم جهت اطلاع بیشتر عرض‌ نمایم که این کتاب در 199 صفحه همراه با ضمیمه و چند مثال،کتاب نسبتا خـوبی بـرای خوانندگان آن خـواهد بود هر چند در‌ بعضی‌ مباحث‌ امکان استفاده از آن در‌ سطوح‌ پائین‌ وجود ندارد و خواننده نیاز به مطالعه‌ کتابهای مـقدماتی‌تری دارد.ضمن اینکه در هیچ جای‌ کتاب به منابع بکار رفته شده اشـاره‌ای‌ نـشده‌ اسـت‌.

لاستیک سازی در اصفهان لاستیک سازی اصفهان لاستیک سازی بیتا اورینگ سازی ارینگ ورق لاستیکی منجیددار ورق منجیت ورقهای استیلی با پوشش لاستیک کاربرد اورینگ در سوایل کاسه نمد کنترل کيفيت قطعات لاستيکي کنترل کیفیت لاستیک تولید کننده قطعات سیلیکونی فروش قطعات لاستیکی  خودرو تولید کننده قطعات لاستیکی خودرو قطعات لاستیکی در اصفهان صنایع لاستیکی تولید قطعات لاستیکی  لاستیک سازی در اصفهان صنعت تولید قطعات سیلیکونی تولید کننده قطعات پلاستیکی خودرو انواع واشر دیافراگم اورینگ انژکتورکاربردان epdm اورینگ در دندانپزشکی چیست لاستیک اورینگ وایتون اورینگها