تمام کسانیکه با ماشین‌آلات مدرن خاکبرداری امروزی سروکاردارند باهمیت سیستم هیدرولیک و رل‌ مـهمی‌ کـه‌ سـیستم مزبور در خاکبرداریبعهده دارد واقفند.اکنون ببینیم که چه عواملی باعث این محبوبیت و شهرتسریع‌ هیدرولیک گردیده اسـت.

یکی از مزایای مهم هیدرولیک را میتوان قابلیت انعطاف نامحدودآن‌ دانست.وسیله سیستم با طریقی بسیار‌ سـاده‌ میتوان نیروی بسیاریرا بـا کـمال سرعت بجهات مختلف منتقل نمود دومین مزیت سیستم هیدرولیکمسلما قابلیت اطمینان آنست.

تکنولوژی سریعی:که همزمانبا صنایع دیگر در صنعت هیدرولیک نیز پدید میآید باعث میگردد که‌ سیستمهیدرولیک با سرعت رو بتکامل رفته و هـرروز دارای اهمیت بیشتری در جهانصنعت بخصوص در کارهای خاکبرداری گردد

تشریح علمی کلمه«نیرو»قدری پیچیده میباشد ولی برای منظور ماکافی خواهد بود اگر‌ بگوئیم‌ که«نیرو»میزان کوششی است که برای کشیدنیا هل دادن جـسمی بـکار میرود

آشناترین نوع«نیرو»وزن و یا قوه‌ جاذبه‌ میباشد که بر جسمی واردمیآید.درواقع«نیرو»معمولا وسیله واحدهای شناخته‌شده«وزن»اندازهگیری مـیشود مـانند کیلوگرم،پوند و غیره.وقتی میگوئیم که شیئی 2 کیلوگرم وزن آنست منظور ما اینست که‌ شیئی‌ مزبور معادل دو کیلوگرم فشار برسطحی که بر آن اتکاء دارد وارد میآورد.مثلا یک وزنه یک‌کیلوگرمی کهبر روی مـیزی قـرار دارد معادل یک کیلوگرم فشار بر سطح میز‌ وارد‌ میآورد‌.

یکی دیگر از خواص مهم‌ هیدرولیک‌ سادگی‌ و غیرپیچیده بودن سیستممیباشد.هر سیستم هیدرولیکی صرفنظر از میزان حساسیت آن از مشتیقطعات بسیار ساده تشکیل شده کـه ایـن قـطعات نیز‌ بر‌ روی‌ یک اصـل و سـیستمساده و قـابل‌فهم عمل مینمایند.

در این‌ مقاله‌ سعی میگردد اصول سیستم هیدرولیک،طرز عمل و تعدادیاز قطعات ساده این سیستم بررسی گردد.در این بحث سـیستم‌های هـیدرولیکیکه‌ در‌ مـاشین‌آلات‌ کاترپیلار بکار رفته‌اند مورد مطالعه قرار میگیرند.

نـیرو-فـشار و سیلندرهای‌ جک هیدرولیک

چون سیستم هیدرولیک فقط با انتقال فشار و وارد آوردن نیرو سروکار دارد قبل از اینکه وارد‌ مرحله‌ وسیعتری‌ از این بحث بـشویم بـاید دقـیقاتعیین نمائیم که منظور ما از‌ کلمات‌«نیرو»و«فشار»چیست.

«فشار»نـیرو در واحد سطح میباشد:معنی که اگر وزنه یککیلوئی ما در یک‌ سطح‌ یک‌سانتیمترمربعی‌ قرار داشته باشد«فشار»متوسطوارده بر سـطح مـیز بـقرار یک کیلوگرم در‌ یک‌ سانتیمتر‌ مربع خواهد بود(عکس 2)اگر همان وزنـه(بـا شکل هندسی متفاوتی)

یک سطح 2 سانتیمتریقرار گیرد‌ میزان‌ متوسط‌«فشار»نیم‌کیلوگرم در سانتیمتر مربع خواهد بود.در هردو صـورت مـیزان نـیروی موجود در‌ سطح‌ میزان یکسان بوده و همان یککیلوگرم میباشد.

«فشار»درهرحال بستگی دارد بـه وزن جـسم‌(نـیرو‌)و مساحتی‌ کهاشغال نموده است.

«فشار»معمولا در اصطلاح فنی بصورت «I S P» «فشار در اینچ مربع»اندازه‌گیری‌ مـیشود‌.

(بـه تـصویر صفحه مراجعه شود)دو پوند نیرویک ISP فشار 2 پوند نیرو2 ISP‌ فشار‌

اکنون‌ ببینیم چه ارتباطی بـین«نـیرو»و«فشار»و جک های هیدرولیک وجود دارد.

کمی بیش از سیصد سال قبل‌ یک‌ دانشمند فرانسوی بنام بـلیسپاسکال (lacsaP esialB) اصـول ایـن ارتباط را کشف و ثابت‌ نمود‌.این‌ اصول که بنام«قانون پاسگال»معروف گردید بدین شـرح اسـت:

«اگر نیروئی بر یک مایع‌ محصور‌ وارد‌ آید میزان فشار منتجه ازمحل شروع نـیرو در تـمام جـهات خط سیر‌ مایع‌ حرکت کرده و حفظ خواهد شد».

برای روشن شدن بیشتر تعریف فوق بـاین تـوجه نمائید

اگر ما نیروئی معادل 10 پونـد بـر پیـستون جک‌ هیدرولیک‌ که بقطر 5اینچ مربع میباشد(پیستون الف‌)بکار‌ بریم‌ فشاری معادل 2 پوند در ایـنج مـربعبر مـایع‌ وارد‌ آورده‌ایم(10 پوند بخش بر 5 اینچ مربع مساوی است با 2 پونددر یک ایـنچ‌ مـربع‌)این نیرو از کلیه قسمتهای‌ مایع‌ گذشته و مایع‌ موجودتحت‌ تاثیر‌ نیرو معادل 2 پوند در هر اینچ بر سطح‌ مقابل‌ خـود فـشاروارد میآورد.

بر پیستون«ب»که سطح داخلی مقابل مایع میباشد چون‌ مساحت‌ انـتهایآن 5 پونـد مربع میباشد فشاری معادل‌ 2 پوند در اینچ مـربع‌ وارد‌ مـیآید،بدین ترتیب مزبور جـمعا معادل 10 پوند‌ فشار‌ دریافت میدارد.بدین‌ترتیبیک فـشار 10 پونـدی که از یک طرف پیستون«الف»بطرف‌ پائین‌ وارد آمده استوسیله پیستون«ب»بطرف‌ خارج‌ منتقل‌ مـی‌گردد.

اکـنون بموجب‌ قانون‌ پاسکال«بر دو اصـل‌ اسـاسی‌ سیستم هـیدرولیک پیـبرده‌ایم.اول ایـن‌که نیرو را بفاصله‌ای منتقل نموده‌ایم(نیرو در هـر فـاصله‌ای&‌amp‌;%06723BOBG067-G%

 

که مایع مخصوص وجود داشته‌ باشد‌ منتقل میگردد‌)و دوم‌ اینکه‌ نیرو را از وارد کـرده و در‌ جـهتی که خواسته‌ایم ار آن استفاده نموده‌ایم(در سیستم نیرو در تمام جـهات بطور یکسان هدایت مـیشود‌)

مـزیت‌ دیگری که سیستم هیدرولیک دربـردارد رابـطه‌ای‌ است‌ که‌ بین و فشار‌ موجود‌ میباشد اکنون تصور‌ میکنم

فاصله بین‌ پیستون«الف»پیستون«ب»به 50 اینچ مـربع افـزایش یابد  .نیروئی معادل 10ونـد بـر پیـستون‌ سیلندر‌«الف‌»یـک فـشار مایعی 2 پی.اس.آی.(فشار درپنج‌ مربع‌)بـوجود‌ مـیآورد‌.

فشار بر‌ هریک‌ اینچ از 50 اینچ سیلندر«ب»وارد میآید تا

معادل 100 اینچ مربع بدست دهد.

ترتیب نه‌تنها بدون اینکه در فشار حاصله در نـتیجه تـغییر مسیر یا طولانی کردن سیستم پدیـد نـمی-آید بـلکه بـا‌ تـغییر دادن اندازه پیستون فشار حـاصله افزایش نیز مییابد.

اصول گردش هیدرولیک

اکنون با بررسی هـیدرولیک بـصورت دیگری طرز عمل سیستم‌هایهیدرولیکی را که در مـاشین‌آلات‌ کـاترپیلار‌ بکار روشن مـی‌نمائیم.ابـتدا جـزئی تغییری در طرح سـیستم سـیلندر«ب»ایجاد نموده و یک فنر درقسمت عقب پیستون قرار میدهیم(عکس 5)سپس یک مخزن ذخیره مایع بـهسیستم اضـافه نـموده و آن را با هیدرولیک پر‌ می‌کنیم‌.

ایـن مـخزن بـمنزله مـخزن ذخـیره بوده و کمبود مایع را جبران می-نماید.

سوپاپ اطمینان (evlaV kcehC) که‌ بین‌ مخزن ذخیره و سیلندر«الف»قرار‌ دارد‌ برای جلوگیری از صعود روغن به مخزن که فشار آتمسفرآنرا در یک سطح نگهداشته اسـت میباشد.

سیستم هیدرولیک ب در ماشین آلات کاترپیلار‌ چندین‌ عمل مختلف انجام میدهد.برخی از کارهای سیستم مزبور عبارتست از:

ایجاد سیستم ترمز هیدرولیکی در موتور گریدرها-تنظیم بیلو به حرکت درآوردن آن در لودرهـا و غـیره.

اغلب‌ سیستم‌های‌ هیدرولیک دارای سیلندر اصلی مکانیکی نمیباشند.اکنون اگر از سیستم ساده‌ای که در بالا تشریح گردید سیلندر«الف»راحذف نموده و بجای آن یک پمپ موتوری قـرار دهـیم پدین‌ترتیبیک سیستم‌ تامین‌ فشار مداوم‌ بدون احتیاج به سیلندر اصلی بدست می‌آوریم.

مضافا یک شیر کنترل هادی‌ روغـن و یـک لوله برگشت روغن اضافه مینمائیم پس از اینکه سیلندر عـمل خـود را‌ انجام‌ داد‌ فشار آزاد شده و فنربتواند پیستون را بحالت اولیه خود برگردانده و وقتیکه قرقره سوپاپکنترل در وضعیت مربوط قرار ‌‌گرفت‌ روغن تحت فشار از پمپ به سیلندرجاری شده و پیـستون و مـیله را بحرکت درمیآورد‌.موقعبکه‌ قـرقره‌ بـحالتبرگشت قرار گیرد روغن از سیلندر از طریق لوله مراجعت به مخزن ذخیرهجاری میگردد.

موقعیکه‌ سیلندر بمنتهای محل خود رسید و یا اینکه سوپاپ کنترلهادی روغن بسته شود وسیله‌ای‌ جهت برگشت دادن روغنبه‌ مخزن‌ ذخیره تـعبیه گـردد تا از ایجاد فشار اضافی در سیستمجلوگیری بعمل آید سوپاپ اطمینان فشار که در جلو سوپاپ هادی روغنقرار دارد این عمل را انجام میدهد.موقعیکه فشار موجود در‌ سیستم از میزانیکه قبلا تعیین شده تجاوز نماید کنترل فشار،خـودبخود بـاز شده وروغـن مستقیما بطرف مخزن ذخیره جاری میگردد.

برای ایجاد در دستگاه میتوانیم دو مجرای خروجدر سوپاپ کنترل و لوله‌ای در انتهای میله سـیلندر‌ تعبیه‌ نمائیم .بطورکلی آنچه در بالا گفته شد شرحی است از سـیستم‌های سـاده هـیدرولیک کهدر ماشین‌آلات کاترپیلار بکار میروند.

این سیستم را میتوان با ایجاد‌ سیلندرهای‌ مـتعدد(‌ ‌مـانند سیستم کنترل)با استفاده از فشار روغنمختلف(مانند پیستون‌های کلاچ یا موتورهای هیدرولیکی)یا با اتوماتیک نمودن حـرکت سـوپاپکنترل(مـانند سیستم کنترل تورک دیوایدر در جعبه دنده‌ها)گسترش داده با اضافهنمودن‌ سوپاپ‌ اطمینان سوپاپهای هادی روغن و بـاستفاده از وسائلحساس‌تری مانند سوپاپهای مرحله‌ای،سوپاپهای کنترل جریان روغن وغبره میتوان استفاده‌های متعدی از سـیستم هیدرولیک نمود.

اجزاء و قـطعات مـشروحه در فوق اصول و اساس‌ تشکیل‌ هرنوع‌ سیستمهیدرولیک میباشد.تعریف هرگونه سیستم‌ هیدرولیکی‌ را‌ میتوان بطوریکهدر اشکال 7 و 8 نشان داده شده است بیان نمود.با ترکیب اجزاء اصلیکه شامل است از پمب‌ها-لوله‌ها-سوپاپهای کنترل جهت‌-سـوپاپهایکنترل‌ فشار‌-و مخزن‌های ذخیره روغن و قرار دادن آنها بصورتهای

مخصوصی‌ میتوان‌ سیستم‌های مختلفی برای استفاده‌های گوناگون دردستگاه بوجود آورد.

آنچه در فوق آمد اصول کلی ترکیب یک سیستم هیدرولیک بود‌.اکنونبطور‌ مشروحتر‌ طرز کار و نـوع کـاری را که هریک از اجزاء مختلف‌ از قبیلپمپ‌ها،لوله‌ها،سوپاپها و سیلندرها انجام میدهند مینمائیم.برای انجاماین منظور ابتداء از قبل دستگاه یعنی(پمپ)شروع مینمائیم.

پمپ‌ هیدرولیک‌

در‌ یک سیستم هیدرولیک پمپ آن مانند انسان عمل جریانو گردش مایع را انـجام‌ مـیدهد‌ بحرکت درآوردن مایع از یک نقطه به نقطهدیگر میباشد چون در محل خروج مایع در پمپ‌ هیدرولیک‌ فشار‌ بمیزانبیشتری از مدخل مایع پمپ مبباشد برخی عقیده دارنددر امرافزایش فشار ندارد.

کمی بعد خواهیم دید که‌ این‌ افزایش‌ فشار چـگونه پدیـد میآید اغلب ما که مثلا پمپی 500 پی.اس آی.دریم.منظور ما دراین‌مورددرواقع این‌ نیست‌ که‌ پمپ 1500 یا 3000 پی.اس.آی ایجاد مینمایدبلکه این است که پمپ قادر‌ است‌ در یقابل 1500 یا 3000 پی.اس آیمقاومت روغن را بجریان آورد.تفاوت‌ بین‌ این‌ دو اصل بسیار ملاحظه مـی‌باشد.

در مـاشین‌آلات کـاترپیلار بطورکلی دو نوع پمپ بکار مـیرود.یـکی پمـپ‌ دنده‌ای‌ (ePyT raeG) و دیگری پمپ پرده‌ای (ePyT enaV) می‌باشد.

البته انواع متعدد پمپ‌های دیگر‌ نیز‌ موجود‌ می‌باشند ولی دو وعمزبور پمپ‌هائی که بیشتر در ماشین‌آلات سنگین بکار میروند.در هر دو نـوع پمـپ‌ مـزبور‌ در مقابل هر دور کامل میله اصلی پمپ یکمقدار مـعین روغـن از‌ مخزن‌ روغن‌ داخل پمپ شده و از لوله خروجخارج می‌گردد.

مقدار روغنی که‌ داخل‌ پمپ‌ میگردد بـستگی دارد بـمیزان فـشاریکه تحت آن روغن پمپ جریان داده می‌شود.

در پمپهای‌ دنده‌ای‌ روغنی که به محفظه دخـول وارد می‌شود بیندنده‌های پمپ و محفظه داخلی گیر میکند و با حرکت‌ دورانیدندانه‌ها‌ بطرف لوله خروج روغن هدایت میشود.درگیر بـودن دنـده‌هااز بـرگشتن روغن بطرف‌ مخزن‌ ورود جلوگیری بعمل می‌آورد.

دنـدانه‌های یکی از دنده‌ها در قسمت فرورفتگی‌ دنده‌ مقابل قرگرفته و بدین‌ترتیب محلی برای عبور روغن به جهت معکوس حرکت ها بـاقی نـمیگذارد.

هـریک‌ از‌ دندانه‌های دنده‌ها مقداری روغن بطرفی‌ که‌ حرکت مینماید‌ جاری‌ میسازد‌.صرفنظر از مـیزان فـشار وارده روغـنی‌ که‌ تحت دندانه‌های جاری می‌گردد از لوله خروج که تنها منفذ مقابل آنست می‌گردد.

پمپ پره‌ای نیز‌ تقریبا‌ بر هـمین اسـاس عـمل مینماید.

پمپ‌ پره‌ای دارای سک سیلندر‌ گردنده‌ شکاف‌دار می‌باشد .که در‌ داخل‌ یک محفظه بیضی‌شکل حـرکت مـی‌کند.در داخل های سیلندر داخلی پره‌هائی قرار دارند که بطرف‌ داخل‌ و خارج حرکت می‌نمایند.با حرکت پره‌ها بطرف سطح داخـلی‌ محفظه شکل فـشار‌ مـیاورند‌.(این عمل وسیله‌ خاصیت مرکز فشار‌ فنر و فشار روغن انجام می‌گیرد‌)پره‌ها‌ تحت تاثیر شکل هندسی محفظه بداخل و خـارج شـکاف حرکت میکنند.

اکنون‌ به‌بینیم‌ این سیستم چگونه روغـن را بـجریان‌ مـی‌آورد‌. که در پمپ‌ دنده‌ای‌ عمل‌ می‌گردد هر پره با‌ رسیدن بمقابل سوراخ 

 

 

 

 مقداری روغن با خود بطرف مقابل می‌برد ایـن روغـن وسیله پره بطرف محل خروج هدایت می‌شود‌.بزرگترین این دو‌ نوع پمپ بحث طریقه جلوگیری از مراجعت روغن‌ بمحل‌ دخـول‌ مـی‌باشد‌.در‌ پمـپای جذب زیاد پره‌ها ببدنه‌ محفظه‌ خارجی از مراجعت روغن کاملا مینماید.

در هر دو نوع پمپ‌های فـوق درپوشـهای‌ بـسیار‌ حساسی‌ تعبیه گردیده تا از خروج روغن بخارج پمپ و نفوذ‌ آن‌ به‌ بدنه‌ خارجی‌ جلوگیری .پمـپهای‌ دنـده‌ای بعلت ساده‌تر بودن ساختمان آنها ارزان میباشند.

در پمپهای دنده‌ای بعلت اینکه منفذهای دخول و خروج روغنرست در مقابل یکدیگر قـرار دارنـد و چون میزان فشار روغن هنگام ورود کمتر از میزان‌ فشار روغن هنگام ورود بمراتب کمتر از میزان هنگام خـروح از پمـپ میباشد این امر باعث میشود که فـشار بیشتری بلبرینگهای پمـپ وارد آیـد بهرحال پمپهای دنده‌ای معمولا در اموریکه احتیاج بـفشار کـمتری میباشد‌ بکار‌ رفته و این مسئله مشکل قابل پدید نمیآورد.درحالیکه اغلب پمپهای پره‌ای که در ماشین کاترپیلار بـکار مـیروند دارای دو منفذ دخول و دو منفذ خروج روغن و درنـتیجه فـشار بمیزان مـساوی و کـمتری بـر ادوات داخلی پمپ می‌گذارد.

این‌ مزیت‌ پمپ پره‌ای بـاعث مـی‌شود که بتوان از پمپهای مزبور در ماشینآلات و مواردی که احتیاج بفشار بسیار زیادی مـی‌باشد اسـتفاده نمود.

برای پدید آوردن‌ این‌ مـزیت است که ساختمان پمـپ‌ پره‌ای پیچیده‌تر،حـساستر‌ و درنتیجه پرهزینه‌تر میگردد.

در ماشین‌آلات کـاترپیلار مـعمولا از پمپهای دنده‌ای در کارهائی قبیل کلاچ فرمان،ترمزها،کلاچ چرخ طیار،پمپهای روغن،پمپهایانتقال سوخت و سـیستم روغـنکاری جعبه‌ دنده‌ها‌ و غیره استفاده مـیشود.درحـالیکه‌ پمـپهای‌ پره‌ای برای بـکار انـداختن قطعاتی از قبیل یسستمفرمان کـنترلهای هـیدرولیکی و سیستم‌های هیدرولیکی در لودرها،موتورگریدرها،کامیونهای سنگین و غیره بکار میرود.

 هیدرولیک

بطوریکه تمام اشخاصی که بـا سـیستم‌های هیدرولیک آشنائی دارند میباشند لوله‌های هیدرولیک‌ به‌ انـدازه‌ها-اشـکال و انواع مـختلفساخته مـیشوند.

ظـاهرا هیچگونه قاعهده مشخصی بـرای استفاده از لوله‌های معینیبرای کارهای مختلف بنظر درحالیکه موضوع استفاده از لوله های هیدرولیک برای کارهای مختلف دارای اهمیت بسیار میباشد.

کـار اصـلی لوله هیدرولیک‌ انتقال‌ روغن هیدرولیک‌ از یک قـسمتاز دسـتگاه بـقسمت دیـگر مـیباشد.

درعین‌حال لوله میبایستی طـوری بـاشد که روغن را بآسانی و با‌ ایجادحد اقل مقاومت موردنظر منتقل سازر.

مشخصات زیر در تامین منظورهای فوق موثر‌ میباشند‌:

قـطر‌ داخـلی

قـطر داخلی لوله میبایستی باندازه کافی وسیع بوده و گـنجایش عـبورمیزان مـایع مـوردنظر را بـدون ایـنکه باعث ‌‌پائین‌ آمدن فشار گردد داشتهباشد اندازه قطر داخلی لوله باید براساس یک محاسبه دقیق‌ با‌ در‌ نظر گرفتنمیزان فشار مایع و مقدار مایعی که در هر دقیقه قرار است جـریان یابد ساختهشود‌.بزرگی یا کوچکی قطر داخلی لوله از میزان مطلوب موجبات اختلالکار جریان مایع‌ را پدید خواهد آورد‌.

اندازه‌ قطعی قطر داحلی لوله برای هر مورد بخصوصی براساسمحاسبات بسیار تعیین میگردد

طورکلی هرقدر قطر لوله کمتر بـاشد مـقاومت بیشتری در مقابل فشارمایع خواهد آمد.اگر قطر لوله عبور مایعی انداره لازم کمتر باشدطبعا این امر باعث رفتن میزان‌ فشار مایع خواهد شد و این افزایش فشاربا کوچکتر شدن قطر لوله تزاید خواهد یافت.بدون اینکه فرمولهای فیزیکیمربوطه را در نـظر بـگیریم این اصل ساده را بخاطر میسپاریم که هرقدر مقاومتدر‌ مقابل‌ جریان مایع بیشتر باشد فشار مایع به همان نسبت افزایش مییابد.،بطریق دیگر فـشار در سـیستم هیدرولیک با مقدار مقاومتی کـه در جریان مـایع وجود دارد تعیین میگردد و بهمین مناسبت مقاومتی که‌ در‌ لولهجریان مایع در مقابل روغن هیدرولیک ایجاد میگردد تا حدودی باعثتزاید فشار میگردد.در اجزاء دیگر سیستم هیدرولیک از قـبیل سـوپاپها سیلندرها وغیره نیز مـقاومتی در مـقابل جریان مایع‌ پدید‌ آمده و هریک از اجزاءمزبور بنوبه خود در امر افزایش فشار سهیم میباشند.

درواقع مقاومت اجزاء مختلف سیستم در مقابل جریان مایعمیباشد که در هر قسمت از سیستم مقدار فشار مربوطه را‌ پدید‌ میآورد‌.

پمپ در سـیستم هـیدرولیک کار‌ جریان‌ روغن‌ را انجام میدهد ولی ایجادفشار در حقیقت وسیله اجزاء دیگر که در مقابل مایع مقاومت مینمایدبوجود میآید.

از بولتن مارکولی-نشریه‌ شرکت‌ سهامی‌ ماشینهای راهسازی

آیا...

اخیرا قیمت کالاهایفروشگاهفردوسیرا با سایر‌ فـروشگاههامقایسه‌ کرده‌اید؟

لاستیک سازی در اصفهان لاستیک سازی اصفهان لاستیک سازی بیتا اورینگ سازی ارینگ ورق لاستیکی منجیددار ورق منجیت ورقهای استیلی با پوشش لاستیک کاربرد اورینگ در سوایل کاسه نمد کنترل کيفيت قطعات لاستيکي کنترل کیفیت لاستیک تولید کننده قطعات سیلیکونی فروش قطعات لاستیکی  خودرو تولید کننده قطعات لاستیکی خودرو قطعات لاستیکی در اصفهان صنایع لاستیکی تولید قطعات لاستیکی  لاستیک سازی در اصفهان صنعت تولید قطعات سیلیکونی تولید کننده قطعات پلاستیکی خودرو انواع واشر دیافراگم اورینگ انژکتورکاربردان epdm اورینگ در دندانپزشکی چیست لاستیک اورینگ وایتون اورینگها

عبارات کلیدی2

اورینگی تولید اورینگ متری اکسترودی تولید قطعات سیلیکونی شیراز دستگاه اورینگ سازی راهنمای انتخاب اورینگ روکش سیلیکونی غلتک روکش غلتک صنایع لاستیک بیتا اصفهان صنایع لاستیک سازی غلطک اورینگ فروش انواع اورینگ فروش اورینگ در تبریز فروش اورینگ قیمت فروش لرزگیر لاستیکی در اصفهان فروش وایتون سختی 90 فروش ورق لاستیک قطعات لاستیک قیمت اورینگ ها لاستيك سازي بيتا لاستیک ۵ میل لاستیک بیتا لاستیک ریزی غلطک پلی یورتان لاستیک سازی مشهد لاستیک ضد روغن لاستیک ولکانیزه چیست لاستیک کوپلینگ پولی اورتان لاستیکهایی سیلیکیون مخفف لاستیک سازیts اورینگ چیست مشاكل أصفهان منجیت فروشی اصفهان واشر ابندى واشر لاستیکی شفاف شیراز واشرتخت وایتون چیست دیوار ورق لاستیک