صنایع لاستیک سازی بیتا تولیید کننده انواع ورق لاستیکی است.